Så här behandlar vi dina personuppgifter

Centab Sverige AB, nedan kallad Centab tillverkar och säljer spånsugar och kompletta system för centralutsug, städning och processventilation samt tillbehör.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Centab används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Centab sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling som Centab är personuppgiftsansvarig för

Centab är personuppgiftsansvarig för Centabs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina uppgifter när du t. ex:

 • beställer våra produkter och tjänster
 • kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, mail eller hemsidan
 • kontaktar oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation eller retur
 • besöker vår hemsida och accepterar cookies
 • besöker eller kommunicerar med oss eller andra via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, LinkedIn och Instagram).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på om du är privatperson eller vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till Centabs produkter eller tjänster.

De uppgifter som samlas in om dig är t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Centabs tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Vidare kan Centab komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Centabs digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Centab och andra via Centabs plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som Centab anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Centab komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Centab har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Centabs rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Centab behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

Fullföljande av avtal

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp.
Så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen. Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp
 • Betalningsuppgifter.
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
För att marknadsföra Centab eller varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.

Berättigat intresse (kunddata)

Intresseavvägning & samtycke

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Befattning
 • Geografisk information
 • Arbetsplats
Så länge du är kund hos Centab eller fram tills att de har behandlats för avsett ändamål, dock längst upp till 1 år efter det att avtalsförhållandet upphört.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Centab kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Centabs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Centab kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till samarbetspartners samt leverantörer av transport, kort- och kommunikationstjänster.

Centab kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Centab lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Centab och Centabs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Centabs avtal med dig som kund.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Centab om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Centabs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Centab saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Centab ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt till information

Centab ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Centab ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Centab på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Centab kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till gdpr@centab.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbiträde

Behandling för vilken användaren är personuppgiftsansvarig

I vissa fall är du som kund, nedan kallad Användare, också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till ditt nyttjande av Centabs tjänster. Centab är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför användare att tillse att användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till Användarens kunder. Centab ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har Centab?

Centab ska behandla personuppgifter för vilka Centab är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för Centab äger Centab rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. Centab äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Centab är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Centab. Centab ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som Centab har anlitat.

Ändring av denna integritetspolicy

Centab kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Centab Sverige AB
Förrådsgatan 32
542 35 MARIESTAD

Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsansvarig”
gdpr@centab.se